Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie Publiczna Szkoła Muzyczna
I stopnia w Gdowie
32-420 Gdów 2

Fortepiany i pianina klasyczne Weber

          

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W GDOWIE

Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych. Odbywa się ona w formie indywidualnych przesłuchań wstępnych kandydatów.
Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 5 lat i nie przekroczył 16 roku życia.
Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach :

 • 6–letni cykl kształcenia, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 5 - 8 lat
 • 4–letni cykl kształcenia, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 9 - 16 lat.

Badane są m.in.

 • słuch wysokościowy
 • słuch harmoniczny
 • poczucie rytmu
 • pamięć muzyczna
 • predyspozycje do gry na instrumencie

 Szkoła prowadzi nabór na rok szkolny 2016/17 do klas:

  • fortepianu (tylko w cyklu sześcioletnim)
  • skrzypiec (tylko w cyklu sześcioletnim)
  • wiolonczeli
  • gitary
  • akordeonu
  • fletu
  • klarnetu
  • saksofonu
  • trąbki
  • puzonu
  • oboju
  • waltorni
  • perkusji.Tegoroczna rekrutacja odbędzie się 27 maja 2016 roku.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają kwestionariusz w sekretariacie w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Gdowie od dnia 1 kwietnia do dnia 23 maja w godzinach od 08.00 do 16.00.

Kwestionariusz jest do pobrania w szkole.

Wskazane jest przygotowanie przez kandydata krótkiej piosenki, którą zaprezentuje a`cappella.

 

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie

 

O G Ł A S Z A    Z A P I S Y

na bezpłatne zajęcia Umuzykalniające
i kursy przygotowujące
do przesłuchania kandydatów 

do Publicznej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Gdowie

na rok szkolny 2016/2017

 

 

INFORMACJE I ZAPISY

NA ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
I KURSY PRZYGOTOWAWCZE

w sekretariacie szkoły (tel. 12 251 52 22)

 • od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00 – 16.00
 • piątek w godz. 10.00 – 18.00.

 

 

TERMINY ZAJĘĆ

I KURSÓW

 

Zajęcia dla dzieci w wieku 5 - 8 lat (do cyklu 6-letniego) odbywać się będą w każdy piątek od 18 marca do 20 maja
od godz. 18.00 do 18.45. Prosimy o zapewnienie dzieciom obuwia zastępczego po szkole.

 

Zajęcia dla dzieci w wieku 9 - 16 lat (do cyklu 4-letniego)  odbywać się będą w każdy poniedziałek      od 14 marca do 16 maja
od godz. 19.30 do 20.15. Prosimy o zapewnienie dzieciom obuwia zastępczego po szkole.

 

Serdecznie zapraszamy

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W GDOWIE

 

Regulamin został opracowany na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
 2. Statutu Publicznej  Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie uchwalonego Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2015/2016 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

                                                                 

§ 1

1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie, zwanej dalej „szkołą” jest ukończenie 5 lat
i nieprzekroczenie 16 roku życia.

 

§ 2

1. Do nauczania w cyklu 6 – letnim przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat albo 5 lat w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły o którym mowa art. 16 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r.
o systemie oświaty z późn. zm. oraz dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą nie więcej niż 10 lat na instrumenty: fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, wiolonczela, puzon, perkusja, saksofon, waltornia, obój.

2. Do nauczania w cyklu 4 – letnim przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat na instrumenty:   flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, akordeon, gitarę, perkusję, wiolonczelę, obój, waltornię.

§ 3

1. Szkoła może prowadzić poradnictwo dla kandydatów obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.

2. Szkoła może prowadzić okresową działalność konsultacyjną, między innymi w formie zajęć praktycznych, dni otwartych szkoły.

3. Szkoła może prowadzić wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określać możliwość i celowość wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia.

§ 4

 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wniosek (kwestionariusz) od dnia
1 kwietnia do dnia 15 maja.

2. Do wniosku w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat – składają opinię o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm.

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie przedstawiają opinię lekarza o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej.


§ 5

1. Rekrutacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.

2. Datę badania przydatności określa dyrektor szkoły w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 

§ 6

 1. W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjną, zwaną dalej „komisją” i wyznacza jej przewodniczącego.

2. Komisja liczy przynajmniej 3 osoby.

 

§ 7

1.Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

 

§ 8

1. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskaną przez nich liczbę punktów.

2. Protokół jest przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia.

3. Po przeprowadzeniu badania przydatności komisja wpisuje do protokołu uzyskane przez kandydata wyniki.

 

§ 9

1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny
z badania przydatności.

2. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu trzech dni po zakończeniu badania przydatności.

3. Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia w przypadku braku środków finansowych.

 

§ 10

 1. W indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

2. Dla kandydata o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy (semestru, roku kształcenia), do której kandydat ma być przyjęty.

3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły, spośród nauczycieli szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza skład tej komisji, jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły.

5. Dyrektor szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza (semestru wyższego niż pierwszy, roku kształcenia wyższego niż pierwszy).

6. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

7. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły artystycznej do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy, wyznaczony przez dyrektora szkoły termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzania badania przydatności.

8. W przypadku przechodzenia ucznia z jednej szkoły do innej lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego, termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

9. Protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia w szkole.

10. Dyrektor szkoły na podstawie oceny poziomu umiejętności kandydata podejmuje decyzje o przyjęciu kandydata, o którym mowa w § 10 ust. 1.

 

§ 11

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może przejść z innej szkoły artystycznej tego samego typu i kierunku kształcenia w trybie określonym w § 10 ust. 2.

2. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

 

§ 12

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego, w trybie określonym w § 10 ust. 2 oraz § 11 ust. 2.

 

 

 

Regulamin rekrutacji zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22 września 2014 r.