Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie Publiczna Szkoła Muzyczna
I stopnia w Gdowie
32-420 Gdów 2

Fortepiany i pianina klasyczne Weber

          

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W GDOWIE

Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych. Odbywa się ona w formie indywidualnych przesłuchań wstępnych kandydatów.
Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 5 lat i nie przekroczył 16 roku życia.
Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach :

 • 6–letni cykl kształcenia, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 5 - 8 lat
 • 4–letni cykl kształcenia, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 9 - 16 lat.

Badane są m.in.

 • słuch wysokościowy
 • słuch harmoniczny
 • poczucie rytmu
 • pamięć muzyczna
 • predyspozycje do gry na instrumencie

 Szkoła prowadzi nabór na rok szkolny 2015/16 do klas:

  • fortepianu (tylko w cyklu sześcioletnim)
  • skrzypiec (tylko w cyklu sześcioletnim)
  • wiolonczeli
  • gitary
  • akordeonu
  • fletu
  • klarnetu
  • oboju
  • saksofonu
  • trąbki
  • puzonu
  • waltorni
  • perkusji.Tegoroczna rekrutacja odbędzie się 28 maja 2015 roku.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają kwestionariusz w sekretariacie w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Gdowie od dnia 1 kwietnia do dnia 20 maja w godzinach od 10.00 do 16.00.

Kwestionariusz jest do pobrania w szkole.

Wskazane jest przygotowanie przez kandydata krótkiej piosenki, którą zaprezentuje a`cappella.

 

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie

 

O G Ł A S Z A    Z A P I S Y

na bezpłatne zajęcia Umuzykalniające
i kursy przygotowujące
do przesłuchania kandydatów 

do Publicznej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Gdowie

na rok szkolny 2015/2016

 

 

INFORMACJE I ZAPISY

NA ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
I KURSY PRZYGOTOWAWCZE

w sekretariacie szkoły (tel. 12 251 52 22)

 • od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 16.00
 • piątek w godz. 10.00 – 18.00.

 

 

TERMINY ZAJĘĆ

I KURSÓW

 

Zajęcia dla dzieci w wieku 5 - 8 lat (do cyklu 6-letniego) odbywać się będą w każdy poniedziałek od 16 marca do 18 maja
od godz. 18.45 do 19.30. Prosimy o zapewnienie dzieciom obuwia zastępczego po szkole.

 

Zajęcia dla dzieci w wieku 9 - 16 lat (do cyklu 4-letniego)  odbywać się będą w każdą środę      od 18 marca do 20 maja
od godz. 18.45 do 19.30. Prosimy o zapewnienie dzieciom obuwia zastępczego po szkole.

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ
PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W GDOWIE

Regulamin został opracowany na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzistwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
 2. Statutu Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie uchwalonego Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2014/2015 z dnia 22 września 2014 r.

§ 1

 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie, zwanej dalej „szkołą” jest ukończenie 5 lat i nieprzekroczenie 16 roku życia.

§ 2

 1. Do nauczania w cyklu 6 – letnim przyjmowane są dzieci od 5 - 8 roku życia na instrumenty: fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, wiolonczela, puzon, perkusja.
 2. Do nauczania w cyklu 4 – letnim przyjmowane są dzieci od 9 – 16 roku życia na instrumenty: flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, akordeon, gitarę, perkusję, wiolonczelę, obój. 

§ 3

 1. Szkoła może prowadzić poradnictwo dla kandydatów obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.
 2. Szkoła może prowadzić okresową działalność konsultacyjną, między innymi w formie zajęć praktycznych, dni otwartych szkoły.
 3. Szkoła może prowadzić wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określać możliwość i celowość wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia.

§ 4

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają podanie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 maja.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na instrumenty dęte przedstawiają opinię lekarza o braku przeciwwskazań do gry na instrumentach dętych.
 3. Za przeciwwskazania do gry na instrumentach dętych uważa się m.in. poważne wady ortodontyczne, astmę, poważne choroby oczu (jaskra, choroby siatkówki, duża krótkowzroczność itp.) inne.
 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat – opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

§ 5

 1. Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.
 2. Datę badania przydatności określa dyrektor szkoły.

§ 6

 1. W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, zwaną dalej „komisją” i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Komisja liczy przynajmniej 3 osoby.

§ 7

 1. Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

§ 8

 1. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskaną przez nich liczbę punktów.
 2. Protokół jest przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia.
 3. Po przeprowadzeniu badania przydatności komisja wpisuje do protokołu uzyskany przez kandydata wynik.

§ 9

 1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny z badania przydatności.
 2. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu trzech dni po zakończeniu badania przydatności.
 3. Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia w przypadku braku środków finansowych.

§ 10

 1. W indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.
 2. Dla kandydata o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy (semestru, roku kształcenia), do której kandydat ma być przyjęty.
 3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły, spośród nauczycieli szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza skład tej komisji, jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
 4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły.
 5. Dyrektor szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza (semestru wyższego niż pierwszy, roku kształcenia wyższego niż pierwszy).
 6. Protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia w szkole.

§ 11

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może przejść z innej szkoły artystycznej tego samego typu i kierunku kształcenia w trybie określonym w § 10 ust. 2.
 2. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

§ 12

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego, w trybie określonym w § 10 ust. 2 oraz § 11 ust. 2.